Handich! Folje alfêst dyn gegevens yn op it ynfolformulier!

Bist dy al oan it tarieden op de kaartferkeap fan de Slachtemarathon? En hast al lêst fan keuzestress? By de ynskriuwing wolle we dit kear in protte fan dy en de oaren foar wa’st kaarten bestelst witte. En om dy te helpen om sa goed as mooglik tared te wêzen, hawwe we in ynfolformulier foar dy makke dêr’t al dy keuzes op steane. Ast dat uterlik in dei foarôf printest en hielendal ynfollest én by de hân hâldst ast online kaarten bestelle silst, dan fleanst der troch hinne. Let wol efkes op: it formulier is gjin bestelformulier, mar allinnich in helpmiddel om online makliker dyn kaarten bestelle te kinne.

Freonen kinne sneon 30 septimber fan 06.00 oere ôf kaarten bestelle. Ast gjin Freon bist, kinst dat op 30 septimber fan 06.00 oere ôf dwaan.

Download it ynfolformulier