Fakatuere projektlieder

Wurdsto de nije projektlieder fan de Slachtemarathon?

De Slachtemarathon is kuierje en drave oer histoarje. Fan de seedyk by Easterbierrum oant yn it hert fan Fryslân yn Raerd, mjit de âlde Slachtedyk de ôfstân fan in maraton: rom 42 kilometer. Yn july 2000 waard yn it ramt fan Simmer 2000 foar it earst in maraton oer de âlde dyk ferrûn: De Slachtemarathon. En dêrmei wie in tradysje berne. Ien kear yn de fjouwer jier is der in Slachtemarathon, foar kuierders én dravers.
De Slachtemarathon is lykwols mear as in gewoane maraton; it is in kulturele tocht, wêrby’t de 15.000 dielnimmers ûnderweis keunst, kultuer en muzyk tsjinkomme. Dit kulturele programma helpt harren op wei nei de finisj.

Dêrneist is de gearwurking mei de 22 doarpen oan de rûte tige wichtich. De doarpen foarmje in wêzentlik part yn de organisaasje fan de Slachtemarathon; yn de logistyk, yn it kultuerprogramma en by de catering fan de dielnimmers en publyk.

Foar de edysje fan 2020 (en mooglik fierder) siket de Stifting Slachtemarathon in projektlieder. Yn dy rol wurkest nau gear mei de artistyk lieder, it produksjeteam en de Slachtedoarpen. Leist ferantwurding ôf oan it bestjoer. It produksjeteam fan Slachtemarathon bestiet út freelancers. Ek de rol fan de projektlieder is op ZZP-basis en freget in ynset fan oer it gehiel sjoen sa’n 2 dagen wyks.

De projektlieder is (ein)ferantwurdlik foar:

 • de totale organisaasje fan de Slachtemarathon (mei wurksemheden delegearre oan de artistyk lieder, it produksjeteam en/of de doarpen)
 • de finansjes fan de Slachtemarathon (it opstellen fan de begrutting, de finansjele behearsking, it winnen fan fûnsen en sponsors, it útwreidzjen fan it saaklik netwurk fan de Slachtemarathon)
 • it belûken fan de doarpen by de Slachtemarathon
 • it oanstjoeren fan it produksjeteam fan de Slachtemarathon
 • de feiligens en it fergunningtrajekt foar de Slachtemarathon en de wurksemheden dy’t dêr by hearre

We freegje it folgjende fan ús nije projektlieder:

 • bist selsstannich ûndernimmer
 • hast op syn minst 4 jier oanwiisbere ûnderfining yn in soartgelykense rol/funksje
 • kinst Frysk ferstean, ast it ek noch praatst en skriuwst is dat in pree
 • hast ûnderfining mei community art projekten
 • hast in goed netwurk foar dizze funksje

De Stifting Slachtemarathon biedt:

 • in perioade fan ynwurkjen troch de hjoeddeistige projektlieder
 • in ynwurke produksjeteam mei de nedige ûnderfining
 • in honorarium foar dyn wurksemheden

Reaksjes op dizze fakatuere kinst foar 5 desimber stjoere nei info@slachtemarathon.nl. Dyn reaksje bestiet út in motivaasje en in CV. De earste petearen binne tusken 7 en 15 desimber. Mooglike twadde petearen wurde pland yn de wike fan 17 desimber. Wy ferwachtsje datst fan 1 febrewaris 2019 ôf beskikber bist.

Foar mear ynformaasje oer dizze fakatuere kinst kontakt sykje mei bestjoersfoarsitter Anne Jochum de Vries, troch annejochum@slachtemarathon.nl.

Gjin Slachtemarathon 2018, mar fansels yn 2020 wol wer in ‘gewoane’ edysje

It idee foar de alternative Slachtemarathon waard oer it generaal posityf ûntfongen. Spitigernôch hat dat net resultearre yn in grutte kaartferkeap. De organisaasje hat dan ek – yn oerlis ûnder mear de doarpen – beslute moatten om gjin Slachtemarathon 2018 te organisearjen. It dielnimmersfjild soe te lyts wurde wêze. Dat is fansels tige spitich, mar we sjogge fuordaliks al wer foarút. Dêrom binne we bliid dat we bekend meitsje kinne dat de earstfolgjende Slachtemarathon plakfynt op sneon 13 juny 2020. In gewoane Slachtemarathon, oer de Slachtedyk, fan Raerd nei Easterbierrum.

Tank!

We fine it tige spitich dat der gjin Slachtemarathon is yn 2018. Krekt lykas jim wierskynlik. Want litte we net ferjitte dat ek in soad minsken graach dizze bysûndere edysje yn dit bysûndere jier meimeitsje woene. Tank foar it bestellen fan kaarten! De doarpen, keunstners, sponsoaren, leveransiers, produksjeteam en bestjoer: mei elkoar hawwe we der alles oan dien om it wol mooglik te meitsjen.

Praktyske saken: werombetelling

Hast kaarten besteld? We sille it ynskriuwjild datst betelle hast fansels weromstoarte op dyn rekken. We binne drok dwaande mei alle tariedings dêrfoar. Uterlik ein febrewaris stiet it bedrach datst betelle hast wer op de rekken wêr’st wei betelle hast of stoarte we it werom nei credit card. It giet dus om it totale bedrach. Dus ek ast shirts of hoodies meibesteld hast of in ekstra nacht op de camping boekt hast, krijst dat jild werom. Dêr hoechst neat foar te dwaan.

Folgjende Slachtemarathon: 13 juny 2020

Op 13 juny 2020 is dus de folgjende Slachtemarathon! En hoewol’t it noch efkes duorret, kinst alfêst de data fan de kaartferkeap yn dyn aginda sette. Foar Freonen begjint dy op 25 jannewaris 2020 en foar alle oaren op 1 febrewaris 2020.

Ta beslút

Nochris, we fine it tige spitich dat der gjin Slachtemarathon is in dit prachtige kulturele jier. Mar dêryn leit ek fuortdaliks de treast. Want op kultureel mêd is der safolle te dwaan dit jier, dat we ús net hoege te ferfelen. Sjoch mar ris op 2018.nl. We moetsje elkoar grif op oare plakken yn de provinsje dit jier.

 

Bestjoer en produksjeteam Slachtemarathon

No ek 1-daagse kaarten foar de Slachtemarathon 2018

2018 belooft in bysûnder jier te wurden. Yn dat jier binne Ljouwert en Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa. Gewoanwei wie 2018 gjin Slachtemarathonjier, mar tegearre mei de doarpen fûnen wy dat de Slachtemarathon net ûntbrekke mei takom jier. Mar dan wol oars as oars. Dêrom betochten we in Slachtemarathon mei in oare opset en in oare rûte; een Slachtemarathon fan twa dagen troch alle 30 belutsen doarpen, oer 92 kilometer.

 

In soad fan jim hawwe kaarten besteld foar dizze bysûndere edysje. Dêrneist hearden we ek dat in soad minsken de ôfstân fan 92 kilometer te fier fine, mar wol hiel graach dizze bysûndere Slachtemarathon rinne wolle. En dêr harkje we graach nei. Dêrom meitsje we it mooglik om foar de Slachtemarathon 2018 ek 1-daagse kaarten te bestellen. De ôfstân is dan 42 km. De 2-daagse kaarten bliuwe fansels ek beskikber, foar wa’t de prachtige lange rûte rinnewol en fan it folsleine programma genietsje wol.

 

De kaartferkeap foar de 1-daagse begjint foar Freonen op sneon 9 desimber 2017 om 06.00 oere fia de website. Foar net-Freonen begjint de kaartverkeap op sneon 16 desimber 2017 om 06.00 oere.

 

Lês meer over de 1-daagse kaarten

Lês meer over de 2-daagse kaarten

Handich! Folje alfêst dyn gegevens yn op it ynfolformulier!

Bist dy al oan it tarieden op de kaartferkeap fan de Slachtemarathon? En hast al lêst fan keuzestress? By de ynskriuwing wolle we dit kear in protte fan dy en de oaren foar wa’st kaarten bestelst witte. En om dy te helpen om sa goed as mooglik tared te wêzen, hawwe we in ynfolformulier foar dy makke dêr’t al dy keuzes op steane. Ast dat uterlik in dei foarôf printest en hielendal ynfollest én by de hân hâldst ast online kaarten bestelle silst, dan fleanst der troch hinne. Let wol efkes op: it formulier is gjin bestelformulier, mar allinnich in helpmiddel om online makliker dyn kaarten bestelle te kinne.

Freonen kinne sneon 30 septimber fan 06.00 oere ôf kaarten bestelle. Ast gjin Freon bist, kinst dat op 30 septimber fan 06.00 oere ôf dwaan.

Download it ynfolformulier

Sitte jim der klear foar?

Noch mar twa wiken en dan begjint de kaartferkeap foar de Slachtemarathon fan 2018 foar de Freonen. Op 23 septimber 2017 stipt om 06.00 oere sille we los. Net-Freonen kinne in wike letter op 30 september harren wekker betiid sette, want dan kinne ek sy fan 06.00 oere ôf bestelle.

Tarieding wichtich!

Lês de pagina ‘Meidwaan‘ goed troch. Dêr stiet yn wat we fan dy witte wolle en wêr’st in kar yn meitsje moatst. Bygelyks wêr’st sliepe wolst, hoe’st by de start komme wolst en foar wa ast allegearre noch mear kaarten bestelst. Ast dy goed tariedst, kinst flugger kaarten bestelle en dat skeelt in soad stress!

We sjogge der nei út!

Wij sjogge der nei út. Jimme ek?

Socht: sjueryleden!

Wy sykje in oantal sjueryleden ûnder de dielnimmers oan de Slachtemarathon dy’t de bêste ûntwerpen fan it Tinguely-projekt mei útsykje wolle.

 

Wat hâldt it projekt yn?

Jean Tinguely wie in Switserske keunstner dy’t bekend stiet om syn boartlike, stoere masjinekeunst en explosive performances. Alles moast oars, alles moast yn beweging. Studinten van ferskate opliedingen fan ROC De Friese Poort hawwe de opdracht krigen om ideeën te betinken foar keunstsinnige wettertaappunten, ynspirearre troch it wurk fan Tinguely.

 

Wanneer?

Tongersdei 1 juni fan 12.30 oere oant 15.00 oere yn Snits. De learlingen presintearje dan harren ideeën. Fansels krijst foarôf in útlis oer de sjurearing.

 

Aanmelden als jurylid

Wolst dy oanmelde as sjuerylid? Dat kin oant tiisdei 30 maaie 2017 fia it formulier.  Wy sykje dan in oantal minsken út dy’t ek echt de sjueryleden wurde. Neist de dielnimmerssjuery is der ek in faksjuery. Elkenien dy’t him oanmeldet, krijt uterlik woansdei 31 maaie 2017 berjocht.

Kaartferkeap begjint op 23 septimber (freonen) en 30 september 2017 (alle oaren)

De kaartferkeap fan de Slachtemarathon 2018 begjint op 23 septimber 2017 foar freonen en op 30 septimber 2017 foar net-freonen. Hâld de website goed yn de gaten, want it giet dit jier in bytsje oars as oare jierren. We sille jim dêr fia de website noch goed oer ynformearje, sadat jim der hielendal klear foar sitte kinne op 23 septimber en 30 septimber. Oant gau!

Slachtemarathon 2018: net ien mar twa dagen

 

Hjoed wie der in parsekonferinsje fan de Slachtemarathon. It bestjoer makke bekend dat de Slachtemarathon yn 2018 net ien mar twa dagen duorret en dat der – ienmalich – in spesjale rûte rûn wurdt. Yn 2018 is de Slachtemarathon dus ien kear in ekstra spesjale Slachtemarathon. It tema fan de 6e Slachtemarathon is: Thús. De 6e Slachtemarathon is op freed 31 augustus 2018 en sneon 1 septimber 2018.

Rûte: troch de doarpen

It parcours rint troch alle doarpen dy’t belutsen binne en dat betsjut dat der in ienmalige nije rûte is. Om’t dy langer is as de gebrûklike 42 kilometer, duorret de Slachtemarathon twa dagen en oernachtsje de dielnimmers ûnderweis yn in oantal doarpen. By minsken thús, op tydlike campings of  yn in stâl. De doarpen sette de doarren iepen en litte sjen wat sy yn hûs hawwe.

Thema: Thús!

It tema thús heart by de doarpen. Thús is in gefoel. It is persoanlik, mar kinst it ek diele mei oaren. It is in plak dêr’st dy feilich fielst, in plak dêr’st freonen en famylje útnûgest, in plak dy’t in part fan dyn identiteit is. It thúsgefoel is net allinnich opsluten yn de muorren, de daken of de meubels fan dyn hûs, mar is foaral ferankere yn dyn hert.

Graach oant yn 2018!

Wat in soad reaksjes hawwe wy krigen fia de mail, sosjale media of persoanlik. We binne der suver stil fan. Tank dêrfoar.
Jim ferbettersuggestjes nimme we allegearre mei yn de evaulaasje. We binne ek bliid mei de geweldich entûsjaste berjochten oer jim erfaringen. Ut alles docht bliken dat jimme de ynset fan de frijwilligers yn de doarpen en lâns de rûte hiel heech hawwe. Dêr binne wy wiis mei, want de Slachtemarathon is mooglik troch harren ynset. Mear as in jier hawwe wy mei ús allen dwaande west om der in feestje fan te meitsjen.
 
Foar wa’t noch langer neigenietsje wol: op ús website (www.slachtemarathon.frl) steane ûnder foto’s en fideo’s ferskate links nei foto’s en fideo’s dy’t sneon makke binne. Bygelyks nei de startfideo’s fan de kuierders.
 
Graach oant yn 2018!

Wy sykje frijwilligers!

De Slachtemarathon siket frijwilligers, of eins gasthearen / gastfroulju. De dielnimmers wurde dizze edysje mei bussen nei de start by de seedyk brocht. En no sykje wy minsken dy’t it leuk fine om moarns betiid mei te riden op dy bussen. Om de minsken wolkom te hjitten, miskien sa no en dan wat fragen te beantwurdzjen en om de bussjauffeurs sa no en dan de goeie ôfslach te wizen. Net alle bussjauffeurs komme út Fryslân en kinne wat kennis út Fryslân wol brûke. 😉
 
Wurktiden
De wurktiden binne fan 5 oere moarns oant ûngefear 10.30 oere.
Bist net echt in moarnminsk? Ek foar letter op de dei (fan 9.00 oant ûngefear 20.00 oere) sykje we noch in pear minsken dy’t helpe wolle mei bygelyks it útdielen fan dy moaie Slachtemarathonblokjes by de finish.
Oanmelde
Fynst it leuk om ús te helpen om de Slachtemarathon noch krekt in bytsje moaier te meitsjen? Meld dy dan oan fia info@slachtemarathon.nl. Op sneon 21 maaie om 11 oere ha we in ynformaasjegearkomste foar de frijwilligers. Yn Ljouwert, yn de Blokhuispoort (de âlde finzenis). Soe moai wêze at jim dêr by wêze kinne.