Artikelen door Jan de Vries

Fakatuere projektlieder

Wurdsto de nije projektlieder fan de Slachtemarathon? De Slachtemarathon is kuierje en drave oer histoarje. Fan de seedyk by Easterbierrum oant yn it hert fan Fryslân yn Raerd, mjit de âlde Slachtedyk de ôfstân fan in maraton: rom 42 kilometer. Yn july 2000 waard yn it ramt fan Simmer 2000 foar it earst in maraton […]

Sitte jim der klear foar?

Noch mar twa wiken en dan begjint de kaartferkeap foar de Slachtemarathon fan 2018 foar de Freonen. Op 23 septimber 2017 stipt om 06.00 oere sille we los. Net-Freonen kinne in wike letter op 30 september harren wekker betiid sette, want dan kinne ek sy fan 06.00 oere ôf bestelle. Tarieding wichtich! Lês de pagina […]